Begeleiding Jeugdigen

“Wij helpen je om meer grip te krijgen op je situatie en het oplossen van problemen die jij ervaart”

Focus op Zorg biedt naast hulp en steun aan volwassenen ook begeleiding aan Jeugdigen in de leeftijdscategorie van 16-21 jaar (in sommige gemeenten begeleiden wij echter jongere kinderen afhankelijk van de hulpvraag vanuit de gezinssituatie).
Ook hier kan de begeleiding bestaan uit het aanleren of leren omgaan met praktische zaken zoals spiegelen rolmodel, helpen met het maken van keuzen, bespreken van dilemma’s die de pubertijd met zich meebrengt, schooluitval, omgaan met pestgedrag, seksualiteit, drugs en andere issues die de jeugdige de dag van vandaag bezig houdt.
De begeleiding is aanvullend in de gezinssituatie. Natuurlijk kunnen deze (hulp)vragen ook door het gezin opgepakt worden maar soms bestaat er een kloof tussen ouders en opgroeiende kind, waardoor zaken onbesproken blijven en spanningen binnen het gezin (blijven) oplopen. De jeugdige wordt dan niet meer bereikt. De hier eerder genoemde problemen wat betreft de praktische vaardigheden kunnen ook in complexiteit toenemen waarbij de sociaal/maatschappelijke ontwikkeling van de jeugdige in gevaar komt. Hierbij is een intensievere aanpak met meerdere contactmomenten noodzakelijk om de veiligheid van de jeugdige te kunnen waarborgen. Er is dan sprake van gespecialiseerde begeleiding.
Het is niet uitgesloten dat hierbij de begeleiding aan de jeugdige opgeschaald wordt naar ook bijvoorbeeld behandeling. Hierbij wordt door Focus op Zorg de Verwijsindex Jeugd en de Meldcode gehanteerd.

De begeleiding vindt plaats bij de jeugdige thuis maar dit kan ook ergens anders, op een plek die hij/zij zelf prettig vindt. Wij kunnen bijvoorbeeld helpen bij:

  • plannen en structureren van de dag of een activiteit;
  • het vinden van een opleiding, werk of een bijbaan;
  • financiën en administratie op orde krijgen;
  • versterken van zelfvertrouwen, zelfkennis en motivatie;
  • versterken van sociale contacten, vrienden en familiebanden;
  • omgaan met een verslaving, gedrags- en GGZ problematiek;
  • problemen oplossen die bestaan rondom school (thuiszitten en spijbelen);
  • signaleren en doorwijzen naar specialistische instellingen indien nodig.